Održana 6. Sjednica gradskog vijeća Grada Našica

U ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

U ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

U ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavila je vijećnica gđa. Biljana Kajgana Petričević (SDP) i vijećnik gosp. Vjekoslav Mahovlić (MOST).

Sjednici je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 22. točke.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti: Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za 2017. godinu, Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini na području Grada Našica, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2017. godini,Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017.godini, Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini, Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi,Odluk o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Našica

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti: Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje otpadom u 2017. godini, Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada i za uklanjajanje odbačenog otpada području Grada Našica u 2017. godini, Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada, Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Našica za razdoblje 2017.-2022 i Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Našica za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine.

Pročitajte još