Održana 12. sjednica Gradskog Vijeća Grada Našica

U srijedu 28. studenoga 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavili su vijećnici g. Vjekoslav Mahovlić (MOST), g. Bruno Wolf (HNS-HSS), g. Franjo Kanđera (HDZ) i g. Josip Matek (HDZ).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice većinom glasova vijećnika usvojen je dnevni red sa 18. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 10. i 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Nadalje, jedne od bitnih točaka na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Našica bile su donošenje Proračuna Grada Našica za 2019. godine i projekcije za 2020. i 2021. godine te donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu, za čije je pravovaljano donošenje potrebna većina glasova svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica. Nakon prezentacije Gradonačelnika g. Josipa Miletića (HDZ), Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je Proračun Grada Našica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, bez rasprave, sa 13 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. Na isti način je donesena i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu.

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti:

Program građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 2019. godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini, Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrenog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini, Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2019. godini, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2019. godini i Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti:

Program utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu, Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2019. godinu, Odluka o provođenju projekta, potpisivanju Ugovora i davanju suglasnosti za izdavanje instrumenta osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2019. godini i Program javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2019. godini.

 

Usvojen Proračun Grada Našica u iznosu od 93 milijuna kuna.

Gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić o sjednici Gradskog vijeća i godini koja je polako iza nas i proračunu za 2019. godinu je između ostalog izjavio.

„Na sjednici Gradskog vijeća donesene su važne odluke za naš grad, a prije svega odluka o proračunu za 2019. godinu. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi svih akata, gradskoj Upravi, ali i korisnicima koji su na vrijeme dostavili podatke. Proračun je usvojen, kako je i predložen i grad će se nastaviti dobro razvijati. Moramo voditi brigu o svim skupinama koje trebaju posebnu pažnju, a tu govorimo o socijalnom programu, natalitetnom, gospodarskom, sportskom i svemu ostalom što je važno u našem gradu da zadržimo na visokoj razini. Dosta ćemo raditi na komunalnoj infrastrukturi, a biti će i dosta europskih sredstava koja će se direktno utrošiti za komunalnu infrastrukturu, ali i za pomoć našim sugrađanima preko brojnih projekata. Uz točku proračun za 2019 godinu koja je najvažnija, na sjednici Gradskog vijeća usvojeno je još 17 točaka. Također za spomenuti kako je i aktualni sat bio konstruktivan, a mogu izraziti i zadovoljstvo da je došla odluka o financiranju dječjeg vrtića u Jelisavcu. Vrijednost projekta je preko 6 miliona kuna, a realizacija će početi već u 2019. godini. Tu je veliki dio europskih i državnih sredstava, a s manjim dijelom će sudjelovati Grad Našice te ćemo s ovim uspjeti riješiti problem svih onih koji imaju poteškoća s upisom u dječji vrtić. Trenutno su u projektiranju i jaslice u Našicama u naselju Urbarija kao i brojne druge investicije. Ovim putem se zahvaljujem svim vijećnicima na suradnji na današnjoj sjednici Gradskog vijeća uz napomenu kako je pred nama značajna manifestacija Advent u Našicama te pozivam sugrađane da se aktivno uključe u nju.” – rekao je među ostalim gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Kašuba o održanoj sjednici je također rekao nekoliko riječi.

„Završili smo 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica i ovo je na neki način najvažnija sjednica u godini kada se donosi proračun. Ovo je najveći Proračun do sada koji je usvojen u iznosu od 93 milijuna kuna. Usvojeno je i ostalih 17 točaka, a biti će još jedna sjednica u 12 mjesecu s kojom ćemo završiti ovu godinu.”

Pročitajte još