Siguran posao – MORH objavio – U vojničku službu prima se 382 kandidata/kinja

morh1
morh1
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je danas natječaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu 382 vojnika/mornara te 15 časnika, doktor/doktorica medicine.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE u skladu s člankom 27. stavkom 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16 – u daljnjem tekstu Zakon) i Planom prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2017. godinu, Klasa: 022-03/17-42/01, Urbroj: 50301-29/2-17-2 od 23. veljače 2017. Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu.

U vojničku službu u trajanju od četiri godine prima se 382 kandidata/kinja za vojnika/mornara s početkom službe 26. rujna 2017.

Probni rad traje šest mjeseci.
Na javni natječaj ( u daljnjem tekstu natječaj) mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona.
morh2 
U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.
Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:
  • – srednja stručna sprema
  • – najviše navršenih 27 godina života do kraja 2017. godine
  • – uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje  koji imaju stručnu spremu višu od propisane posebnim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinje su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu /diplomu o završenom obrazovanju. Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest mjeseci.
Isprave o ispunjavanju traženih uvjeta mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, a nakon izbora kandidata/kinje će priložiti izvornik ili ovjerenu presliku rodnog lista, 
uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu /diplomu o završenom obrazovanju, kao i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o do sada navršenom stažu osiguranja.
Kandidati/kinje koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj.
{youtube}nH9qWdFM76o{/youtube}
Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati/kinje će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu (Narodne novine br. 158/13, 77/15 i 14/17).
Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 13/14, 134/15, 138/15).
Ministarstvo    obrane će tijekom odabira iz postupka isključivati kandidate/kinje koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.
Izbor kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar obrane. Kandidati će biti raspoređeni po rodovima i službama  te mjestu službe sukladno potrebama službe.
U skladu s potrebama službe s kandidatima/kinjama koji budu primljeni u djelatnu vojnu službu po isteku prvoga ugovora može se sklopiti drugi ugovor o vojničkoj službi u trajanju do pet i treći ugovor do šest godina.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata/kinje ili Središnjici za upravljanje osobljem.
Kandidati/kinje koji se u vrijeme objave ovog natječaja nalaze na dragovoljnom vojnom osposobljavanju vlastoručno potpisane prijave mogu predati putem ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske do završetka dragovoljnog vojnog osposobljavanja.
Kandidati/kinje sa završenim dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ili odsluženim vojnim rokom vlastoručno potpisane prijave trebaju predati u roku od 30 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.  
Informacije u vezi s natječajem nalaze se i na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr . Kontakt telefon 01/3784/812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Pročitajte još