Našice – Javna nabava za radove u Zagrebačkoj

Našice - Javna nabava za radove u Zagrebačkoj

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave za radove male vrijednosti po grupama radova. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javnih površina Zagrebačke ulice u Našicama, podijeljeni u dvije grupe radova prema pretežitoj vrsti radova.

 

Grupe radova koji su predmet nabave čine:
GRUPA RADOVA I:
Predmet nabave su građevinski i ostali srodni radovi rekonstrukcije javno-prometnih površina (kolnik, parkirališta, kolni prilazi, nogostup, sustav oborinske odvodnje) Zagrebačke ulice u Našicama, uključivo i dio Ulice bana Jelačića u zoni spoja te ulice sa Zagrebačkom ulicom, sve u skladu s projektnom dokumentacijom. Predmet nabave CPV rječnikom označen je oznakom 45230000 – 8 (Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova, autocesta, cesta, uzletišta i željeznica). 

 

GRUPA RADOVA II:
Predmet nabave su građevinski, elektro i ostali radovi izgradnje javne rasvjete u Zagrebačkoj ulici. CPV rječnikom radovi su označeni kao 45316110 – 9 (instaliranje cestovne rasvjete). Za obje grupe radova predmet nabave uključuje nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala i opreme prema priloženim troškovnicima te troškove za sve postupke na koje je izvoditelj radova obvezan prema posebnim propisima i prema ovoj dokumentaciji za nadmetanje.
 
Za grupu radova I Naručitelj predviđa mogućnost zaključenja (dodatka) ugovora u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za dovršenje asfalterskih radova na istom projektu. Natječajna dokumentacija je u cijelosti dostupna na adresi sjedišta Naručitelja, kao prilog uz Objavu u «Elektronskom oglasniku javne nabave» i na službenoj internet stranici Grada Našica : www.nasice.hr. Uvid u projektnu dokumentaciju svakodnevno od 10-14 sati uz telefonsku najavu.

DOKUMENTACIJA:
1. Upute ponuditeljima
2. Jednopolna shema JR
3. Situacija JR
4. Stup JR BR 6m
5. Stup JR BR 8m
6. Situacija JPP
7. Uzdužni profil – odvodnja
8. Ponudbeni list – grupa I
9. Ponudbeni list – grupa I – zajednica
10. Ponudbeni list – grupa II
11. Ponudbeni list – grupa II – zajednica
12. Troškovnik JR – ponudbeni
13. Troškovnik JPP – ponudbeni

 

{module Adsense 300×250 – slika} {module Adsense 300×250 – slika}

Pročitajte još