U utorak, 9. listopada 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavio je vijećnik g. Vjekoslav Mahovlić (MOST).

Sjednici je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 13. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća usvojen je Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Nadalje, većinom glasova svih vijećnika, donešen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2018. godine te Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2018. godinu.

Pročitajte još