Našice – Javni poziv za projekt – „Nabava nove opreme za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda u 2013.“

Našice - Javni poziv za projekt 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Našica  premautvrđenim namjenama u Projektu „Nabava nove opreme za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda u 2013. godini“. Natječaj je otvoren od dana objave do 30. lipnja 2013. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica.

 

Korisnici bespovratnih sredstava su subjekti malog gospodarstva (mala i srednja trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) koji djeluju na području Grada Našica, pozitivno posluju, imaju najmanje jednog zaposlenog i podmirene obveze prema Gradu Našicama. 

Namjena potpore:

– nabava nove opreme za proizvodnju

a) deficitarnih,

b) tradicijskih i

c) ekoloških proizvoda

 koji nisu konkurentni već postojećoj proizvodnji na području Grada Našica

            Sredstva potpora su bespovratna. Kontrolu namjenskog iskorištenja potpore izvršit će Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Našica.

            Visina potpore:

            Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu je 40% vrijednosti ukupnog iznosa računa, ali ne može biti veća od 15.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu.

            Grad Našice rješavat će svaki pojedinačni zahtjev u roku od 10 dana od dana podnošenja.

            Odobrena sredstva Grad Našice će isplatiti na žiro-račun podnositelja zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun, situacija, ugovor).

 

SADRŽAJ ZAHTJEVA:

 

            Podnositelji zahtjeva su dužni kod podnošenja prijave priložiti:

  •    Za trgovačka društva i zadruge:

– preslike registracije trgovačkog društva/zadruge kod nadležnog Trgovačkog suda

Za obrtnike:

–   preslika Rješenja o osnivanju obrta s upisanom djelatnosti /obrtnica

Ostali:

–   dokaz o pravnom statusu poslovnog subjekta.

  •    Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti
  •    Račun dobiti i gubitka za posljednju obrađenu poslovnu godinu ili Financijska izvješća (DOH formulari ili Račun dobiti i gubitka za posljednju obrađenu poslovnu godinu)
  •    Trgovačka društva:

–        BON-1 za posljednju obrađenu poslovnu godinu

 Obrtnici i zadruge:

–    BON-2 (ne starije od 30 dana do dana podnošenja ponude)

  •    Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariji od 7 dana do dana podnošenja ponude    
  •    Opis projekta
  •     Preslika Računa i Izvoda sa žiro-računa kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje.

 

            Sve obrasce za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu podići u Gradu Našicama, soba 25, Trg dr. Franje Tuđmana 7. ili na web stranici Grada Našica www.nasice.hr.

            Nepotpuni ili neispravni zahtjevi neće se razmatrati.

            Prijava se predaje poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Našice, s naznakom ZA PROJEKT „Nabava nove opreme za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda u 2012.“ najkasnije do 30. lipnja  2013.

 

ZAHTJEV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT „Nabava nove opreme za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda u 2013.“

 

1.

Naziv podnositelja

2.

Djelatnost

3.

Odgovorna osoba/kontakt osoba

4.

Tel./fax/e-mail

5.

OIB podnositelja

6.

Poslovna banka

7.

Žiro-račun podnositelja

8.

Broj zaposlenih

9.

Namjena potpore

10.

Traženi iznos potpore

U __________________________     M.P.                     Potpis odgovorne osobe:

                                                                                           ____________________

 

{module Adsense 300×250 – slika} {module Adsense 300×250 – slika}

Pročitajte još