Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica

Na temelju članka 48. stavka 4. podstavka Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.- pročišćeni tekst i 2/18.) i članka 1. i 2. Odluke o uključivanju Grada Našica u program izgradnje stanova po Programu društveno poticanje stanogradnje („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/19) gradonačelnik Grada Našica dana 28. studenog 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje

na području Grada Našica

Dokumenti:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa POS-a

Obrazac zahtjeva za kupnju stana

IZJAVA o stanovanju kod člana obitelji

IZJAVA o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće

IZJAVA o vlasništvu stana ili kuće

Pročitajte još