Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U petak 27. prosinca 2019. godine s početkom u 16,00 sati održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavio je vijećnik g. Bruno Wolf (HNS). Sjednici je bilo nazočno 13 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 14. točaka. Jednoglasno su donesene sljedeće točke:

Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Izmjenu Programa utroška šumskog doprinosa u 2019. godini, Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini, Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2019. godini, Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2019. godini, Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Našica za 2019. godinu, Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.

Većinom glasova su usvojene i donesene sljedeće točke:

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 2019. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica, Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica, Odluku o uvođenju Riznice Grada Našica.

Nakon sjednice o točkama i planovima za 2020. godinu izvjestio je gradonačelnik Josip Miletić.

„Na 21. sjednici usvojili smo 14 važnih točaka od kojih svakako treba izdvojiti rebalans proračuna za 2019. godinu. Podsjetit ću da smo u na protekloj sjednici usvojili proračun za 2020. godinu i još od značajnijih točaka svakako bih volio istaknuti da Grad Našice prelazi na sustav riznice. Gradske ustanove će biti u zajedničkom sustavu sa gradom i moći će se kvalitetnije rukovoditi sa financijama. Iskoristio bih prigodu da zahvalim svim vijećnicima na jednoj dobroj suradnji u 2019. godini gdje smo donijeli mnogobrojne važne odluke za naš grad. Uvjeren sam da ćemo s istim tonom nastaviti i u 2020. godini jer pred nama su povijesni rezultati i isto tako povijesni projekti koji su iznimno vrijedni. Također koristim prigodu da na samom završetku ove godine zahvalim svima koji su aktivno sudjelovali u razvoju našega grada, pogotovo djelatnicima gradskih tvrtki, razvojne agencije, gradskih ustanova i Gradskoj upravi koja marljivo radi, te svim našim sugrađanima koji pridonose radu sa kvalitetnim idejama.”– rekao je na kraju sjednice gradonačelnik Josip Miletić.

Sve najbolje u novoj godini poželio je i predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Kašuba.

„I ovo je vijeće završilo u pozitivnom tonu, pa sukladno tome ja na kraju ove kalendarske godine kao predsjednik Gradskog vijeća moram istaknuti da je ovo bila jedna od povijesnih godina za naš grad. Također i zadnje dvije, tri godine pamtimo kao povijesne i po samom proračunu i po sredstvima koja su uložena u naš grad koji postaje jedno veliko gradilište. Mi na ovoj našoj lokalnoj razini, komunalno prije svega, pridonosimo jednoj kvaliteti života, no brojne investicije zasigurno će doprinijeti i demografskom boljitku za bolji život naše djece kao i onih koji će se, nadam se vratiti, a morali su otići. Zahvaljujem se svim vijećnicama i vijećnicima, a njima i svom građanstvu želim sretnu i uspješnu 2020. godinu i da bude još bolja od prethodne.” – rekao je Krešimir Kašuba.

Pročitajte još