Podgorač dobio novo mobilno reciklažno dvorište

U Podgoraču je postavljeno novo mobilno reciklažno dvorište. Vrijednost predmetnog dvorišta je 85.000,00 kuna. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta optada iz kućanstva.

U mobilnom reciklažnom dvorištu moći će se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao što su: ambalaža koja sadrži opasne tvari, kiseline, lužine, pesticidi, boje, ulja, tinte, ljepila i smole, baterije, drva koja sadrže opasne tvari, staklo, tekstil, deterdženti, kablovski vodići, tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti.

 

Općinski načelnik Goran Đanić izjavio je da je zadovoljan postavljenim mobilnim reciklažnim dvorištem iz razloga što će mještani Općine Podgorač moći sami razdavajti razne vrste otpada i time doprinjeti da se otpad ne odlaže na mjesta koja nisu za to predviđena. Ujedno napominje da je Općina Podgorač već ranije nabavila plave i zelene kante za razvrstavanje miješanog komunalnog optada te plastike i na taj način mještani već u svojim domaćinstvima odvajaju kućni otpad. Odvoz kućnog otpada, plastike i papira na području Općine odvozi komunalno poduzeće Našički park d.o.o. Našice.

Pročitajte još