Otkup pšenice roda 2018. godine – pojašnjenje otkupljivačima

Otkup pšenice roda 2018. godine
Otkup pšenice roda 2018. godine

Otkup pšenice roda 2018. godine

Parametri kvalitete po kojima se prodaje/kupuje pšenica na tržištu Republike Hrvatske predmet su dogovara koji je zaključen ugovorom između proizvođača i otkupljivača.

Otkupljivač je u skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“ broj 117/17) obvezan s proizvođačem sklopiti ugovor u pisanom obliku, koji mora sadržavati sve odredbe bitne za njihov poslovni odnos, a osobito odredbe o:

1. cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene

2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje otkupljivaču i/ili prerađivaču

3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke

4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora

5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i

6. trajanju ugovora.

Iznimno, pisani ugovor nije potreban ako primarni proizvođač prihvati narudžbu otkupljivača  na temelju javno objavljenih uvjeta otkupljivača koji su obvezujući i prilažu se otkupnom bloku i sadržavaju sve odredbe koje sadrži i pisani ugovor.

Ove odredbe Zakona mogu se promatrati u korelaciji s Pravilnikom o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine („Narodne novine“ broj 46/18) na sljedeći način.

Otkupljivač u ugovoru ili javnoj objavi uvjeta može navesti da se cijena izračunava u skladu s kvalitativnim klasama (Premium, I. klasa, II. klasa, III. klasa i IV. klasa) iz članka 2. stavka 2. Pravilnika i odredbama Pravilnika koje detaljnije uređuju na koji način se utvrđuje obračunska vrijednost.

Ako se cijena izračunava u skladu s parametrima i načinom izračuna utvrđenim Pravilnikom tada se razvrstavanje pšenice u kvalitativne razrede vrši u skladu s tablicom iz članka 2. stavka 2. Pravilnika i bez obzira na druge parametre kvalitete kod konačnog razvrstavanja pšenice u kvalitativnu klasu, konačni i odlučujući parametar je postotak proteina. Dodatno kod obračuna vrijednosti za pšenicu vrši se obračun s jasno vidljivim i analiziranim parametrima na bazi utvrđenog suhog zrna uz korekciju u količini zaprimljene robe (npr. kalo, vlaga, hektolitarska masa, primjesa, lom) ili ugovorene cijene (npr. postotak proteina). Na obračunskoj analizi jasno moraju biti istaknuti i svi troškovi u kn/t ili kn/kg koji terete isporučenu pšenicu, a odnose se na troškove otkupa (ulaz, izlaz, koncentracija i dr.), raznih analiza i sušenja. Za dogovorenu hektolitarsku masu isplata će se obračunavati ovisno o odstupanjima od parametara navedenih u PravilnikuNačin korekcije i ugovorene cijene obavezno moraju biti sastavni dio ugovora. Ovo je posebno važno jer ova obveza proizlazi iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona. Ukoliko je u ugovoru bila navedena samo cijena za određenu klasu, a nije bilo navedeno na koji način će se odstupanja u parametrima odražavati na količinu i cijenu tada se to može smatrati nepoštenom trgovačkom praksom.

Isto tako otkupljivač u ugovoru ili javnoj objavi uvjeta može navesti da se cijena izračunava u skladu s člankom 1. stavkom 2. Pravilnika odnosno ako su vlasnik pšenice i otkupljivač dogovorili drugačije uvjete i utvrdili drugačije parametre kvalitete i kvalitativne klase pšenice od onih koji su propisani Pravilnikom. Međutim, važno je napomenuti da u tom slučaju vrijedi jednako pravilo da proizvođaču mora biti jasno predočen način izračuna cijene te njezina kvaliteta prilikom isporuke.

Otkupljivač jasno mora navesti u ugovoru koju kvalitetu prihvaća za otkup te na koji način se parametri kvalitete odražavaju na cijenu odnosno na koji način se na temelju pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena, koja je osnova i kako se vrši korekcija. Na takav način se osigurava transparentnost sustava otkupa kako za proizvođače tako i za otkupljivače.

Prema tome, da bi otkup bio u skladu sa Zakonom otkupljivač u ugovoru mora navesti kakvu kvalitetu pšenice zahtjeva odnosno mora navesti koji su to sve parametri kojima takva pšenica mora udovoljavati kako prilikom preuzimanja pšenice ne bi došlo do nesporazuma je li otkupljivač dužan preuzeti isporučenu pšenicu ili ne. Pšenicu koja udovoljava ugovorenoj kvaliteti otkupljivač je dužan preuzeti i platiti sukladno ugovoru.

Pročitajte još