Našice – Javni natječaj za posao u gradu

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i članka 19a.
Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj
7/10., 8/10., 2/11. i 8/11.), pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
Grada Našica raspisuje
JAVNI  NATJEČAJ
za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti Grada Našica, na radno mjesto:
– čistačica -1 izvršitelj/ica.
Uvjeti:
– NKV radnik, osnovna škola.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 86/08. i 61/11.), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke propisane člancima 15. i
16. istog Zakona.
U javnom natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata iz općeg znanja, putem pisanog testa i intervjua, te pravni i drugi izvori za
pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja navedeni su na web stranici Grada Našica,
www.nasice.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti iz općeg znanja mogu pristupiti kandidati
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web stranici Grada i Oglasnoj ploči gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti iz općeg znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao
prijavu na javni natječaj.
Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava,  prilaže se:
– životopis,
– preslik domovnice,
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završetku školovanja),
– uvjerenje da se protiv natjecatelja ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela
iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci,- vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje
zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je
vidljivo navedeno pravo.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od
dana objave natječaja u “Narodnim novinama” neposredno ili preporučeno poštom, s naznakom: “Za
natječaj – čistačica u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica”, na
adresu: Grad Našice,  Pejačevićev trg 7, 31500 Našice.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
opcina10_1_1a
Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08. i 61/11.) i članka 19a. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica”, broj 7/10., 8/10., 2/11. i 8/11.), pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti Grada Našica, na radno mjesto:
– čistačica -1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:
– NKV radnik, osnovna škola.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08. i 61/11.), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke propisane člancima 15. i 16. istog Zakona.
U javnom natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata iz općeg znanja, putem pisanog testa i intervjua, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja navedeni su na web stranici Grada Našica, www.nasice.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti iz općeg znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web stranici Grada i Oglasnoj ploči gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti iz općeg znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, prilaže se:
– životopis,
– preslik domovnice,
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završetku školovanja),
– uvjerenje da se protiv natjecatelja ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela
iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci,- vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” neposredno ili preporučeno poštom, s naznakom: “Za natječaj – čistačica u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica”, na adresu: Grad Našice, Pejačevićev trg 7, 31500 Našice.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
  
Temeljem članka 19. stavka 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) i članka 19a. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 7/10., 8/10. i 2/11. i 8/11.), pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica raspisao je javni natječaj objavljen u “Narodnim novinama” za prijam u službu:
1 čistačica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica
U vezi raspisanog natječaja, članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje sljedeće 
  UPUTE  I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA
 OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA ČISTAČICE
    
Obavlja poslove održavanja čistoće uredskih prostorija, sanitarnih čvorova, gradske vijećnice, zajedničkih dijelova zgrade pripadajućeg  okoliša na lokaciji Pejačevićev trg 7, te održavanje čistoće u prostorijama i sanitarnim čvorovima na lokaciji Trg Izidora Kršnjavoga 5, zgrada Gregerova vila. Obavlja i druge poslove koje joj povjeri pročelnik.
 Za svoj rada odgovara pročelniku Odjela.                 
PODACI O PLAĆI 
Plaću čistačice čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,33) i osnovice za izračun plaće (2.675,00 kuna u bruto iznosu) uvećano za 0,5% za svaku godinu radnog staža.
PRETHODNA  PROVJERA ZNANJA  I SPOSOBNOSTI
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranjai intervjua. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje vježbenika su:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.),
2.  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne  novine”,  broj 86/08. i 61/11.).
             
                                       
PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
                    
Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata bit će zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti Provjeri. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Pisano testiranje kandidata obavit će se putem pisanih pitanja. Navedeno pisano testiranje traje 60 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme Provjere nije dopušteno:
− koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
− koristiti mobitel  ili druga komunikacijska sredstva,
− napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
− razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
   
Na pisanom testiranju kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za obavljanje  poslova za radno mjesto za koje su podnijeli prijavu. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisano testiranje. Nakon Provjere Povjerenstvo će utvrditi rang-listu  kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja Pročelniku

 

Pročitajte još