Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Našica u 2015. godini

grad1a

grad1a

Na temelju članka 11. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 8/14.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini i članka 48., stavka 4., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica 20. siječnja 2015. godine, objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini.

S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore novoosnovanim tvrtkama – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
  3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  5. Potpore za ulaganja u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda,
  6. Potpore za promociju na sajmovima.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. ožujka 2015. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2015. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

Sve potrebne dokumente možete preuzeti ovdje.

Stric pivo

Pročitajte još