Natječaj za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2016. / 2017.

natjecaj1

natjecaj1

Na temelju članka 6. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 5/08. – pročišćeni tekst, 9/08., 7/09., 7/11. i 9/11.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Našica o broju korisnika i visini stipendije Grada Našica za studijsku godinu 2016./2017. (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 5/16.), Gradonačelnik Grada Našica,
r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendije Grada Našica studentima
za studijsku godinu 2016./2017.

 

Grad Našice za studijsku godinu 2016./2017., dodijelit će studentima s područja Grada Našica ukupno 30 (trideset) stipendija, od toga 10 (deset) stipendija studentima prve godine i 20 (dvadeset) stipendija studentima kasnijih godina studija.

Visina stipendije iznosi 700,00 (slovima: sedamsto) kuna mjesečno.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– studenti koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske,

– studenti sa stalnim prebivalištem na području Grada Našica,

– studenti koji nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,

– studenti prve godine čiji je prosjek ocjena u 3. i 4. razredu, pojedinačno za svaki razred 3,50 i veći i čiji je ukupan prosjek ocjena državne mature 3,00 i veći,

– ostali studenti, uključujući i studente apsolvente za prvu godinu apsolventskih prava, čiji je ukupan prosjek ocjena tijekom studiranja 3,00 i veći.

Kriteriji za dodjelu stipendije su:
– uspjeh na studiju, odnosno u srednjoj školi za studente prve godine,
– socijalni status (prihod po članu obitelji).

Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– presliku domovnice,
– uvjerenje o stalnom prebivalištu na području Grada Našica,
– presliku svjedodžbi trećeg i četvrtog razreda srednje škole i državne mature (obvezni dio državne mature) za studente prve godine, a za ostale studente potvrdu o položenim ispitima i ocjenama tijekom studiranja (preddiplomski i diplomski studij),
– uvjerenje o upisu u studijsku godinu 2016./2017.
– izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva s izjavom da student i članovi njegovog domaćinstva u mjestu studiranja nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan, ovjerenu kod javnog bilježnika,
– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2015. godinu za sve članove zajedničkog domaćinstva,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2015. godini za sve članove domaćinstva, uključujući i podnositelja
zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član domaćinstva nije korisnik mirovine (za sve
članove
domaćinstva i ako pojedini član nije korisnik mirovine),
– uvjerenje o primanjima članova zajedničkog domaćinstva u prethodnih devet mjeseci 2016. godine (poslodavac za zaposlene osobe, knjigovođa za obrtnike, HZMO za
korisnike mirovine, rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu
naknadu),
– za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih (za članove domaćinstva koji nisu
upisani u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,
vlastoručno potpisanu izjavu da nisu u evidenciji nezaposlenih osoba),
– za članove zajedničkog domaćinstva koji se školuju potvrdu škole/fakulteta da
su upisani u školsku/akademsku 2016./2017.godinu.

Zahtjev za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Našica, zaključno s 9. studenoga 2016. godine Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Našica na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31 500 Našice.
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
Natječaj je objavljen i na internet stranici Grada kao i putem Radija Našice d.o.o. Našice.

Student kojemu je odobrena stipendija dužan je, ukoliko postoji potreba za tim zanimanjem, prihvatiti zaposlenje na području Grada Našica te raditi vremenski toliko koliko je primao stipendiju.

 

Natječaj pročitajte i preuzmite u PDF formatu ovdje!

Zamolba studenta! – MSWORD

Pročitajte još