Hrvatski sabor donio Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

Hrvatski sabor dana 14. srpnja 2023. većinom glasova donio je Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih.

Izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih želi se unaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. U svrhu pojednostavljivanja osnivanja, predlaže se uklanjanje instituta zamjenika člana savjeta mladih, te se smanjuje najmanji broj članova potrebnih za osnivanje savjeta mladih.

Smanjuje se i broj mladih koji čine neformalnu skupinu koja može biti predlagatelj kandidature za člana savjeta mladih. Kao novina predlaže se osnivanje Savjeta mladih Republike Hrvatske kao koordinativnog tijela savjeta mladih u Republici Hrvatskoj koje usklađuje rad svih savjeta mladih, prati i promiče interese mladih na nacionalnoj razini te upravlja aktivnostima u međunarodnoj suradnji, u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za mlade.

Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka

Radi olakšavanja rada savjeta mladih, uslijed krize izazvane epidemijom COVID-19 bolesti, ali i načina života mladih ljudi, omogućava se održavanje sjednica savjeta mladih elektroničkim putem. U svrhu stvaranja boljih uvjeta rada savjeta mladih kao i općenito davanja podrške u poslovanju udruga koje su u svom programu usmjerene na rad s mladima, predlaže se uvođenje normativnog rješenja koje omogućava jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivanje centara za mlade.

Kako bi se pojačala uloga savjeta mladih u poticanju mladih na aktivno sudjelovanje, djelokrug savjeta mladih proširen je na način da savjetima mladih omogućuje aktivnosti usmjerene na poticanje mladih na aktivnu participaciju u lokalnoj, odnosno područnoj (regionalnoj) samoupravi te uključivanje mladih u rad savjeta mladih.

Donošenjem ovih izmjena i dopuna očekuje se poboljšanje statusa savjeta mladih kod predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i mladih u široj javnosti, kvalitetnija suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te poticanje većeg interesa mladih na aktivno sudjelovanje u društvu.

Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini, a koji će povećati kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici, u skladu s njihovim potrebama.

Pročitajte još